Uulu lasteaed Hoolekogu

Hoolekogu

VÄLJAVÕTE “Koolieelse lasteasutuse seadusest”

§ 24.Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 – jõust. 01.09.2008]

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

Uulu Lasteaia HOOLEKOGU LIKMETEKS valiti lapsevanemate seast 2023.a sügisel:

Hoolekogu esimees on Iris Hahlberg ning asendaja on Triin Nõmm.

Sipelgate rühmas – Anton Rozenkron
Lepatriinude rühmas – Karin Paal
Mesimummide rühmas – Triin Nõmm
Liblikate rühmas – Iris Hahlberg
Jaanimardikate rühmas – Kairi Kullas
Põrnikate rühmas – Reilika Kiviselg

Õpetajaid esindab hoolekogus Lepatriinude rühma õpetaja Ülle Leidur. Vallavalitsuse esindajana kuulub hoolekogusse Helve Reisenbuk.

Kevadine hoolekogu koosolek toimub 17.04.2024 algusega kell 16.00.